بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,062 1.1 122,740 8.74 150,770 9.51 164,233 8.22
اوراق مشارکت 1,062,035 82.87 288,731 20.56 389,731 24.57 436,225 21.82
سپرده بانکی 1,125,885 87.86 958,947 68.27 1,002,705 63.22 1,360,781 68.07
وجه نقد 818 0.06 326 0.02 138 0.01 115 0.01
سایر دارایی ها -,921,282 -71.89 33,811 2.41 42,671 2.69 37,819 1.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,929 0.62 69,520 4.95 83,556 5.27 83,971 4.2